Regnskabspraksis

Regnskabspraksis, der er anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten, er angivet nedenfor.

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Selskabet har anvendt de regnskabsstandarder og fortolkninger, som er obligatoriske for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018.

Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til det historiske kostpris-princip.

Udarbejdelse af regnskaber i overensstemmelse med IFRS kræver, at der anvendes visse væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt at ledelsen foretager vurderinger i forbindelse med anvendelsen af selskabets regnskabspraksis. Områder med en særlig høj grad af vurdering eller kompleksitet, og områder hvor de anvendte forudsætninger og skøn er af væsentlig betydning for årsregnskabet, er oplyst i note 1.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner, som også er selskabets funktionelle valuta.

Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Selskabet har implementeret de standarder og ændringer hertil, som er trådt i kraft for regnskabsåret. Implementeringen har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Vedtagne regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag, der ikke er trådt i kraft

IASB har vedtaget en række standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft senere, hvorfor de først vil blive implementeret i årsrapporterne, når de træder i kraft.

Som følge af, at selskabets nuværende aktivitetsniveau, forventes kun et fåtal af disse at være af relevans for selskabet. Disse omtales nedenfor.

Godkendt af EU:

  • IFRS 16: ”Leasing”. Ny standard om regnskabsmæssig behandling af leasing. For leasingtager skal alle leasingaftaler fremadrettet indregnes i balancen med en leasingforpligtelse og et leasingaktiv. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere

 

NeuroSearch har vurderet effekten af de nye IFRS standarder og fortolkninger.  Selskabet forventer - under hensyn til nuværende aktivitet - at de ikke vil have effekt på implementeringstidspunktet.

Segmentoplysninger

Selskabet administreres som én forretningsenhed. Den interne ledelses- og rapporteringsstruktur omfatter alene én forretnings-enhed hvorfor selskabet kun har ét operativt segment. Derfor gives der ikke segmentoplysninger.

Ophørende aktiviteter

Nettoresultatet efter skat af forretningsaktiviteter, der afhændes i henhold til en samlet plan eller nedlukkes, præsenteres i en særskilt linje efter resultat af fortsættende aktiviteter. Nedskrivninger knyttet til aktiver i den ophørende aktivitet indgår i posten.

Omregning af fremmed valuta

Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valuta-kursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmedvaluta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagenes valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Ved hel eller delvis afståelse af udenlandske enheder eller ved tilbagebetaling af mellemværender, der anses for en del af netto-investeringen, indregnes den del af de akkumulerede valutakurs-reguleringer, der er indregnet i anden totalindkomst, og som kan henføres hertil, i resultatopgørelsen samtidig med eventuel gevinst eller tab ved afståelsen.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i anden totalindkomst henholdsvis egenkapitalen med den del, der kan henføres hertil. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Overstiger betalte skatter i årets løb årets og tidligere års aktuelle skat, indregnes det beløb, som forventes tilbagebetalt, i balancen under tilgodehavender. Aktuel skat omfatter betalbar skat beregnet med udgangspunkt i årets forventede skattepligtige indkomst samt eventuelle reguleringer til tidligere års skatter udgiftsført i resultatopgørelsen.

Udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Den udskudte skat opgøres efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Udskudt skat som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle (skatteaktiver) aktiveres kun, såfremt det med rimelig sandsynlighed kan udnyttes af NeuroSearch A/S i den fremtidige skattepligtige indkomst. Fradragsberettigede midlertidige forskelle, som ikke aktiveres, oplyses i en note i årsregnskabet.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterie

Indtægterne består af milepælsbetalinger og andre indtægter fra forsknings- og udviklingsaftaler. Indtægter indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde NeuroSearch, og disse kan måles pålideligt.

Indtægter fra spin-offs af immaterielle rettigheder indregnes som Gevinst ved salg af immaterielle rettigheder.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter gager og andre personaleomkostninger, kontoromkostninger mv. og afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer af værdipapirer. Renteindtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de rentebeløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Finansielle aktiver

Finansielle aktiver indregnes pr. handelsdagen, den dato, hvor selskabet forpligter sig til at købe eller sælge aktivet. Selskabets finansielle aktiver består af likvider og tilgodehavender og tilhører kategorien finansielle aktiver til amortiseret kostpris

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af tab ved værdiforringelse. Ved første indregning anses dagsværdien for svarende til amortiseret kost. Der nedskrives til forventet tab.

Likvide midler

Likvide midler omfatter likvide beholdninger og indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter

Finansielle forpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til varekreditorer og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Opgørelsen viser selskabets pengestrømme opdelt på drifts-, investerings- og finansierings-aktivitet samt likvide midler ultimo året.

I pengestrømme fra driftsaktiviteten er årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændringer i driftskapitalen.

I pengestrømme fra investeringsaktiviteten indgår pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægs-aktiver samt let omsættelige værdipapirer med en oprindelig løbetid på mere end tre måneder.

I pengestrømme fra finansieringsaktiviteter indgår pengestrømme fra kapitaludvidelser, optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt finansielle poster.