Selskabsmeddelelse nr. 23 - 19

10. september 2019

MÅ IKKE UDSENDES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG.

Denne meddelelse udgør ikke noget prospekt, og intet heri indebærer et udbud af værdipapirer. Køb eller tegning af værdipapirer i NeuroSearch A/S (“NeuroSearch”) bør kun ske på grundlag af oplysningerne i et af NeuroSearch offentliggjort prospekt i forbindelse med det planlagte offentlige udbud og optagelse til handel og officiel notering af værdipapirerne på Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq Copenhagen”). Eksemplarer af et sådant prospekt vil efter offentliggørelsen blive gjort tilgængelige med visse undtagelser på både Nordic Transport Group A/S’ og NeuroSearchs hjemmesider.

 

Nordic Transport Group offentliggør hensigt om at ville gennemføre en indirekte børsnotering gennem NeuroSearch på Nasdaq Copenhagen

Den hurtigt voksende speditionsvirksomhed Nordic Transport Group A/S (“NTG Company”) offentliggjorde i dag at have til hensigt at gennemføre et indirekte offentligt udbud af nye og eksisterende aktier gennem NeuroSearch på Nasdaq Copenhagen. NeuroSearchs aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen.

I forbindelse med det offentlige udbud indskydes hele aktiekapitalen i NTG Company, som er moderselskab i Nordic Transport Group før det offentlige udbud, samt udestående aktier i visse af NTG Companys modne partnerdrevne datterselskaber (“NTG Modne PADS”) i NeuroSearch mod udstedelse af nyudstedte aktier i NeuroSearch til aktionærerne i NTG Company og til aktionærerne i de NTG Modne PADS (“Transaktionen”). Transaktionen indebærer således, at NTG Company vil opnå en indirekte børsnotering på Nasdaq Copenhagen. Efter Transaktionens gennemførelse vil NTG Companys og dets datterselskabers (“Nordic Transport Group”) virksomhed blive udøvet af koncernen med NeuroSearch som moderselskab i Nordic Transport Group.

Det planlagte offentlige udbud følger en proces, hvor NTG Companys nærtstående selskab, Nordic Transport Group Holding A/S, gennem først et frivilligt og efterfølgende et pligtmæssigt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch har erhvervet 47,55 procent af NeuroSearch. Nordic Transport Group Holding A/S' hensigt med det oprindelige overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch var at sammenlægge de to virksomheder og dermed opnå en børsnotering af Nordic Transport Group.

Det planlagte offentlige udbud forventes at bestå af et salg af nyudstedte aktier, der vil indbringe midler til at foretage opkøb til understøttelse af Nordic Transport Groups fremtidige vækst, samt et salg af eksisterende aktier ejet af nuværende aktionærer i Nordic Transport Group, der i dag primært er ejet af stiftere og partnere, samt Nordic Transport Group Holding A/S. Størrelsen af det samlede udbud offentliggøres i forbindelse med offentliggørelsen af prospektet.

Bestyrelsesformand i NTG Company, Eivind Kolding, udtaler:
“Siden Nordic Transport Group blev stiftet i 2011, har selskabet vist en bemærkelsesværdig vækst - fra 2015 til 2018 er omsætningen i gennemsnit steget med 38 procent årligt - og tidspunktet er nu kommet, hvor en børsnotering er det rigtige strategiske skridt til at sikre fremtidig vækst. Nordic Transport Groups indirekte børsnotering vil understøtte vores ambitioner om at blive en global speditionsvirksomhed".

CEO for Air & Ocean divisionen i Nordic Transport Group, Mikkel Fruergaard, udtaler:
"Ud over opkøb og organisk vækst i vores eksisterende datterselskaber er stiftelsen af nye partnerbaserede opstartsvirksomheder et væsentligt element i vores vækststrategi. Vores partnerskabsmodel, med delt ejerskab med nøglemedarbejdere, giver os stordriftsfordele samtidig med, at vi kan bevare en iværksætterånd og forretningsmæssig fleksibilitet. Den øgede offentlige bevågenhed, der følger med børsnoteringen, vil øge vores mulighed for at tiltrække de rette folk og sikre talentfulde partnerkandidater".

Om Nordic Transport Group

Nordic Transport Group er en speditionsvirksomhed, der er specialiseret i håndtering af og opsyn med transport af varer i hele Europa og resten af verden med lastbil, skib og fly. Nordic Transport Group indgår kontrakter om transportydelser på vegne af sine kunder og udliciterer selve transportopgaven til Nordic Transport Groups eksterne leverandører. Herudover tilbyder Nordic Transport Group relaterede ydelser som f.eks. opmagasinering og toldbehandling. Nordic Transport Group har en diversificeret forretning, som betjener et bredt kundegrundlag, og den største kunde udgjorde ca. fem procent af omsætningen i 2018.

Nordic Transport Groups aktiviteter er opdelt i to forretningsdivisioner: Road & Logistics og Air & Ocean. Road & Logistics-divisionen leverer transport- og lagerløsninger med fokus på Europa og tegnede sig i 2018 for 81 procent af omsætningen. Air & Ocean-divisionen, der således tegnede sig for 19 procent af omsætningen i 2018, leverer international luft- og søtransport, herunder projekttransport.

Siden Nordic Transport Group blev grundlagt i april 2011 har koncernen udviklet sig til at være en nordeuropæisk udfordrer med et globalt fodaftryk med tilstedeværelse i 30 lande pr. 30. juni 2019. Størstedelen af koncernens omsætning i 2018, 38 procent, blev skabt i Danmark, mens 17 procent, 13 procent og 11 procent blev skabt i henholdsvis Sverige, Tyskland og Finland. De resterende 20 procent blev skabt i resten af verden.

Pr. 30. juni 2019 udøves de driftsmæssige og kommercielle aktiviteter i Nordic Transport Group af 62 partnerdrevne datterselskaber (“PADS”), som repræsenterer koncernens partnerskabsmodel. Hovedelementerne i partnerskabsmodellen indebærer at skabe incitament for partnerne generelt via minoritetsmedejerskab i de forskellige PADS og samtidig uddelegere kommercielt ansvar og fleksibilitet til partnerne inden for de af Nordic Transport Group fastsatte rammer. Som en del af denne model får PADS adgang til koncernens forsikringsaftaler, indkøbsaftaler, speditions IT-systemer, finansprotokoller og koordineret krydssalg på tværs af Nordic Transport Group. Modellen sikrer risikospredning mellem Nordic Transport Group og partnerne og gør det muligt for Nordic Transport Group at tiltrække talenter, der kan arbejde selvstændigt og målrettet på de enkelte markeder.

Nordic Transport Group havde pr. 30. juni 2019 ca. 1.340 medarbejdere (fuldtidsstillinger), primært i Europa.

 

Finansielle nøgletal

Nordic Transport Group havde i 2018 en omsætning på DKK 4.512 millioner, hvilket svarer til en stigning på 56 procent i forhold til 2017 og en organisk vækst på 15 procent fra 2017 til 2018. Nordic Transport Groups justerede EBIT udgjorde i 2018 DKK 189 millioner, hvilket svarer til en stigning på 20 procent i forhold til 2017, og den justerede EBIT-margin var 4,2 procent.

I første halvår af 2019 lå Nordic Transport Groups omsætning på DKK 2.603 millioner, svarende til en stigning på 27 procent i forhold til samme periode året før. Den organiske vækst bidrog hertil med 8 procent. Det justerede EBIT for første halvår af 2019 udgjorde DKK 97 millioner, svarende til en justeret EBIT-margin på 3,7 procent.

Tabellen nedenfor indeholder nøgletal for Nordic Transport Group for første halvår 2019 og første halvår 2018 samt for regnskabsårene 2016-2018. Tallene fra 2017 og fremefter er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, og 2017-tallene udarbejdet i overensstemmelse med danske GAAP-principper er derfor medtaget med henblik på sammenligning. Tallene for første halvår af 2019 afspejler effekten af IFRS 16.

 

 

Pr. 30. juni

Pr. 31. december

Nøgletal1)

2019 (inkl. IFRS 16)

2018

2018

2017

2017 (DK GAAP)

2016 (DK GAAP)